Stichting Main Port & Groen (SMG) gelden

.

Nieuwe Meer, Update 15 juni 2022

14 juni 2022 Bewonersinformatie bijeenkomst Groen en recreatie Nieuwe Meer en Her-besteding SMG gelden

Olv Gebiedsmanager Paul Heuberger en Projectmanager Jaap Mos heeft dinsdag avond een informatie bijeenkomst plaatsgevonden, waarvoor de bewoners van Nieuwe Meer en andere geintereseerden waren uitgenodigd in het Buurthuis Rehoboth.
De avond is goed bezocht er alle zoals in de brief besproken onderwerpen zijn ter sprake geweest en werden toegelicht. Ik denk een geslaagde avond, maar er zijn nog een hoop onduidelijkheden en vragen, daarom heb ik de betrokkenen een brief hierover gestuurd.

Klik hier om deze brief en de uitnodiging na te lezen.

Eventueel vervolg op bovenstaande brief zal ik hier ook plaatsen, dus houd deze pagina in de gaten.

==========================================================================

Nieuwe Meer, Update december 2021

Zoals u verschillende keren heeft kunnen lezen op deze website, maak ik me grote zorgen over de juiste besteding van de zgn SMG gelden, 1.08 miljoen euro..

Een korte uitleg over het beschikbaar komen en het vervolg van deze SMG gelden;
Tijdens de realisatie van het Bestemmingplan Nieuwemeer 2007 incl. de 2 artikel 19 procedures tbv de golfbaan, was er het plan gerezen om een Recreatief Fiets-/Voetpad over het dijklichaam langs de A9 aan te laten leggen.

Tijdens voorgemelde BP procedure, hebben wij er samen met de gemeentelijke planologe Corrie Verbeek voorgezorgd dat het plan van dit Fiets- / Voetpad ook in het erfpacht contract van de golfbaan werd vastgelegd, de Golfbaan heeft toen op haar beurt er bij laten opnemen dat zij er geen geld voor behoefde te reserveren/bijdragen en dat de benodigde gelden vanuit Nieuwemeer zouden moeten komen, met als verwachting dat dit toch niet zou lukken.
Omdat wij als VROM Cie, ons toen niet voor één gat lieten vangen, hebben wij naar een oplossing gezocht en gevonden. Wij Fred B, Cees R. en Erik H, VROM Cie hebben toen via de Stichting Mainport & Groen een aanvraag gedaan en na een bezoek van de verantwoordelijk vertegenwoordiger op de locatie voor dit fantastische pad, de toezegging gekregen voor de financiering. Hier schrok de directeur eigenaar van de Golfbaan van.

Vanaf dat moment is de tegenwerking begonnen eerst moest er gewacht worden met de plannen ivm de verbreding van de A9 , toen kon het volgens de Gemeente niet ivm een (niet) noodzakelijke verkeerslicht installatie op de kruizing bij het HOV viaduct.
Toen er tijdens de verbreding van de A9 wel een werkweg voor de golfbaan werd aangelegd, hebben wij nog voorgesteld deze te legaliseren door er een combinatie van te maken met het recreatieve Fiets- / Voetpad, wel zouden wij dan graag 1 of 2 uitkijk plateau's gerealiseerd willen zien boven op het dijklichaam.
Maar hierop heeft de golfbaan samen met de gemeentelijk vertegenwoordiger negatief gereageerd, waarop ik de strijdigheid met de bestemming van het dijklichaam heb aangetoond, dit was nl. onderdeel van de ecologische zone en hierin past GEEN werkweg, dus deze was illegaal.
Vervolgens heeft de gemeente in nau overleg met de golfbaan tijdens de revisie van het Bestemmingplan Nieuwemeer in 2017 de bestemming van de ecologische zone thv het dijklichaam gewijzigd naar Sport en Recreatie, met als bespottelijke smoes om het Recreatieve Fiets-/Voetpad mogelijk te houden, gewoon een leugen.
Een persoonlijke bezwaarprocedure tot en met de Rechtbank in Den Haag ten spijt werd ik hier afgeserveerd met de vertrouwde en veel misbruikte smoes, dat ik ivm de afstand geen belanghebbende was en omdat ik toen niet meer de BV Nieuwemeer vertegenwoordigde dus geen partij hierbij was.

Toen de Stichting Mainport & Groen werd opgeheven en (o.a. de gelden) overgedragen werd aan de gemeente Haarlemmermeer, heeft Hans Spijker van Eén Haarlemmermeer, namens mij tijdens deze raadsvergadering de wethouder gevraagd hoe het met het geoormerkte geld voor Nieuwe Meer zat, de wethouder heeft toen toegezegd dat de 1.08 miljoen beschikbaar bleef voor Nieuwemeer.

Toen ik eind 2020 nogmaal vroeg naar de status van de SMG gelden is de gemeente begonnen met zich in allerlei bochten te wringen en heeft in samenspraak met het huidige BV Nieuwemeer bestuur (die eigenlijk onvoldoende weet over de oorsprong en doelstelling van deze SMG gelden) verschillende plannetje opgezet en ideetje bedacht voor herbestemming van een gedeelte van de SMG gelden. Hoezo een gedeelte ?
Op herhaaldelijk verzoek van mijn zijde hierbij betrokken en/of aanwezig te kunnen zijn, heeft tot niets geleid. Er is zelfs door de gemeente geoppert in een VDB overleg het geld te gebruiken voor de aanleg van het fietspad door de lus A9 / A4, hier is daar toen negatief op gereageerd door een voor mij persoonlijk zeer bekend bestuurslid, van de Dorpsraad,
Ook de toezegging dat er na de gehouden enquete voor ideeen voor herbesteding van de SMG gelden, een openbaar en/of persoonlijk overleg met de indieners zou plaatsvinden, is de gemeente haar belofte NIET nagekomen.

Toen ik in de laatste nieuwsbrief dec. 2021, van de BV NieuweMeer, las over een wensen kaart, uitgebracht door de gemeente en gepubliseerd op de webpagina van BV Nieuwemeer, brak mijn klomp en vond ik het tijd mijn kant van dit project te laten horen.

Helaas kan ik hierbij niet meer rekenen op de steun van Cees R. en Fred B. (oud VROM Cie leden) de eerste is helaas overleden en voor de tweede laat zijn gezondheid het helaas niet meer toe.

Wel zie ik dat door gebrek aan kennis de gemeente een loopje neemt met het huidige bestuur van de Buurtvereniging en zij de SMG gelden aan het verspelen/verprutsen zijn. Zie ook hun instemming met benoeming van gemeentelijk monument van ons buurthuis Rehoboth, klik hier voor meer info. Voorbeeld van gebrek aan doorzetting en daadkracht.

Ik ben van mening dat de SMG gelden binnen de afspraken en doelstellingen van deze stichting besteed (hadden) kunnen worden aan :

  • Vernieuwing en toekomstbestendig (o.a. energie neutraal, geluidarm en mindervaliden toegankelijk) maken van het buurthuis Rehoboth en directe omgeving (tuin en toegang)
  • Inrichten als parkje met wat gym en speel toestelen van de Domeinenterrein Staat gelukkig wel onder voorbehoud op de wensen kaart
  • Mindervaliden en oudere toegankelijke Vis- / Zwemsteiger (eventueel vóór het Buurthuis, staat ook op de wensen kaart)
  • Er staan gelukkig ook een aantal leuke kleine ideeen op de wensenkaart, maar hoe deze wensen kaart tot stand is gekomen ik bij mij volledig onduidelijk, al lijkt dit erg veel op de door de gemeente opgezette enquete.

En dus niet zoals de gemeente voorsteld:

  • Ecologische zone, hier hebben ze zelf meegewerkt aan de afbraak, zie herbestemming zone Dijklichaam en afbreuk door de Golfbaan.
  • Inrichten Bovenlandjes, hier is een nooit afgerond plan en budget voor (geweest) en is in eigendom van SADC klik hier om dit plan te bekijken , hier horen deze gelden zeker niet thuis.
  • Weg werken achterstallig Onderhoud. ook dit is niet de bedoeling van deze gelden
  • Dan heb ik het nog niet over een belachelijk voorstel tijdens een overleg met Dhr M. Sulman van de gemeente of wij niet iets nodig hadden voor ons Veerpontje betaald uit de SMG gelden, hier hebben Martin en ondergetekende direct onze afkeur op laten weten.
    .

Aanvullende informatie tav recreatief fiets-/voetpad en de SMG gelden

Reactie op Afwijzing ideeen herbestelling SMG gelden dd 22 december 2021

Informatie recreatie fiets- / Voetpad

Bestemmingplan info met hierin info over de afspraken, Erfpacht contract en "kunst & vliegwerk" herziening BP 2017

Enquete / onderzoek Gemeente Nieuwe Meer Groen en Natuur 06 april 2021

Selectie Nieuwsbrief december 2021 BV Nieuwemeer SMG

Wenskaart Nieuwe Meer SMG december 2021
.

In deze laatste 2 wordt voor het gemak het passende idee toekomst bestendigmaken Buurthuis Rehoboth weg gemoffeld en wordt de mogelijkheid Zwem- / Vissteiger opgehangen aan de goodwill van Rijnland een beetje vreemd als je weet dat in Rijsenhout een vergelijkbare steiger is gerealiseerd. En de inrichting van het Domeinenterrein kan pas na akkoord van het Rijk, lekker duidelijk en makkelijk af te serveren.

Bovenstaande is mijn persoonlijke kijk op de herbestemming van de SMG gelden, als oud VROM Cie- / bestuur-lid maar bovenal ervaringsdeskundige en verantwoordelijke voor het beschikbaar blijven van de SMG gelden voor Nieuwe Meer.
Daarom gaat het me aan het hart dat deze gelden nu verpruts worden en wij als Buurtschap er maar zeer weinig van terug gaan zien. Maar oordeelt u gerust zelf ?

Erik Hoogenboom