BUURTHUIS "REHOBOTH" WORDT GEMEENTELIJK MONUMENT

.

Nieuwe Meer, 02 april 2021
Update december 2021

Zoals u in het krantenartikel van 2 april 2021 heeft kunnen lezen is ons Buurthuis Rehoboth voorgedragen voor de status Gemeentelijk monument, naar aanleiding van Nota "Voornemen benoeming gemeentelijke monumenten" 16 maart 2021.

Het bestuur van de Buurtvereniging en ik als verenigingslid hebben hier zienswijze op ingediend richting de gemeente en hierbij onze zorgen/bezwaren geuit.

Bijlagen behorende bij dit onderwerp :

Nota "Voornemen benoeming/aanwijzen Gemeentelijke monumenten" 16 maart 2021

Het kranten artikel Westerpost over deze benoeming

Zienswijze namens het Bestuur van de Buurtvereniging

Zienswijze uit persoonlijke- & verenigingslid titel Erik H.

vervolg mailwisseling nav afschuiven ter zijdelegging van mijn zienswijze dd 06 mei 2021

Statuten Buurtvereniging Nieuwemeer

Selectie pag.1 & 3 Nieuwsbrief BV Nieuwemeer Dec. 2021

HC Nieuws Streep door 3 voordrachten 16 sept 2021

Helaas heeft de gemeente mijn bezwaar ter zijde geschoven, met als reden dat "het bestuur" de vertegenwoordigende partij in deze is.

Maar heeft het bestuur en de gemeente wel juist gehandeld ? NEEN
Het bestuur heeft niet gehandeld volgens haar eigen statuten, er is nl. geen instemming verleend tijdens de ALV hier is ook geen onderbouwing / opgave van de financiele gevolgen gegeven, naar het zich laat aanzien meer of hoger dan 5000 gulden.
Dat het bestuur, met een alinea in de nieuwsbrief van december 2021, zich ermee denkt te kunnen afmaken, lijkt mij te gemakkelijk en onjuist.
Tevens waren de donateurs niet uitgenodigd voor de betreffende ALV, wat wel noodzakelijk behoort te zijn, zie ook hiervoor haar eigen statuten.
Het bestuur heeft dus onjuist de verenigingsbelangen verdedigd, wat zeker wel tot mogelijkheden had kunnen leiden, zie het artikel HC Nieuws 16 sept. 2021 Streep door 3 voorgedragen opties voor gemeentelijke monumenten.

Maar de gemeente is ook in gebreken geweest / heeft onjuist gehandeld, in de doorlopen procedure, want zij had voorgaande (bevoegdheden) dienen te checken, ik mag toch aannemen dat zij op de hoogte is van de functie en aanwezigheid van statuten en het beslissingsrecht van het incomplete bestuur van de BV Nieuwemeer?
Ik heb hen hier nog opgewezen naar aanleiding van het afwijzen van mijn Zienswijze, zie bovenstaande vervolg mailwisseling.
Het verschuilen achter de beperkingen als gevolg van Corona en overleg mogelijkheden, is hier dus niet van toepassing, maar een gebrek aan behoorlijk bestuur.

.
Waarom is de benoeming niet wenselijk ?

- Zoals het bestuur zelf ook al meldt geeft dit te verwachten hogere onderhoudskosten en beperkingen door en met
  inzet van vrijwilligers
.

- De te verwachten waarde verandering en mogelijk verkoopbaarheid.

- Het betreft een verkeerde voorstelling van zaken, het is al jaren geen kerk meer en uitsluitend de buitenmuur van het
  voorgebouw is nog de orignele buitenmuur van de voormalige Ned. Hervormden kerk, als ook de op korte termijn
  noodzakelijk te vervangen oranje dakpannen.

- Het toekomst bestendig maken / vervangen van het gebouw, met behulp van de SMG gelden wordt hiermee
  proforma buitenspel gezet, maar hier kunt u meer over nalezen in het hoofdstukje over de SMG gelden.

- Kijk voor alle voor ons als vereniging beperkende maatregelen op de gemeentelijke website

- Overige redenen zie de Reacties en Zienswijzen zoals boven vermeld.

Voorgaande is mijn persoonlijke kijk op het doorlopen proces en verkwanseling van ons verenigingskapitaal/bezit.

Erik Hoogenboom