Informatie Omlegging A9 - Schuilhoeve

Op deze pagina treft u informatie die gaat over de ontwikkelingen ten aanzien van het deelproject Schuilhoeve.
Dit betreft het gebied waar momenteel de sportvelden liggen en het bedrijventerrein met o.a. Sony Plaza.

HIER MOET U NIET (WILLEN) GAAN WONEN !!!!!!!!!!!

Te veel Geluid, - Fijnstof, - Kerosine lucht/damp.
U weet zeker dat;
* u een aanslag op uw gezondheid doet
* een belachelijk NIET klaag contract MOET tekenen.
* de waarde van u huis omgekeerd evenredig verloopt, aan de groei van Schiphol


- - - - - - - - - maar lees/bekijk onderstaande informatie en oordeelt u zelf- - - - - - - -

Datum Onderwerp Bekijken/Uitprinten
Haarlems Dagblad
18 april 2023
Bouw 'het nieuwe Badhoevedorp' dreigt vast te lopen door vernietiging bouwplannen Schuilhoeve
Ach ja lees het artikel zelf maar
HC Nieuws
14 december 2022

Raad van State zet streep door bouw 700 woningen in Badhoevedorp
Hoelang blijft de Gemeente nog proberen woningen te bouwen op de slechtste locatie van Badhoevedorp ? De noodzaak van de 700 woningen ter financiering neemt ook snel af door het veel groter aantal woningen in QuatreBras dan gepland, misschien voelen ze eindelijk nattigheid.

In het artikel van het HaarlemsDagblad staan ook nog toelichtende links.

Informatie gemeentelijke website

Westerpost
14 december 2022
Raad van State vernietigd bestemmingplan nieuwe woonwijk
Openbare kennisgeving
20 mei 2021

Herstelbesluit Bestemmingplan "Badhoevedorp Schuilhoeve"

Als je maar lang genoeg blijft goochelen met cijfers (onderzoek grondgeluid winter (maart) 2021, goed vb tijdens Corona) onderzoeken en je bereid bent een NIET KLAGEN overeenkomst (blanco cheque) te tekenen , komt alles goed.
Zijn deze onderzoeken gedaan in Corona tijd ? Of hebben wij daar straks geen "actieve herinneringen" meer aan ? Ik zou me dood schamen om in te stemmen met dit herstel besluit.

 
Na bijna 1 ½ jaar is er een "escape" bedacht om het project toch weer in stelling te kunnen brengen.
Aan Bovenstaande situatie is niets veranderd, dit zegt genoeg.
 
Openbare kennisgeving
10 april 2020
Correctieve herziening bestemmingsplan "Badhoevedorp Schuilhoeve "
Openbare kennisgeving
08 april 2020
Bestemmingplan "Badhoevedorp Schuilhoeve"
===============================
Gemeente Raad
01 nov. 2018
N.a.v. het voorliggende BP Schuilhoeve heeft J.C. Spikker in de gemeente raad haar, maar van zeer veel inwoners uit Badhoevedorp, zorgen uitgesproken. Dit deed zij als Inwoner, Vertegenwoordigster van DRB. Dit is mede gestoeld op haar grote kennis als ORS lid, dus volgens mij een zeer deskundig onafhankelijk ervaringsdeskundige.
Helaas leek eigenlijk alleen Eén Haarlemmermeer en Groen Links haar zorgen te delen.
Nieuweplannen.nl Uitspraak RVS - Bestemmingplan Badhoevedorp - Lijnden oost en de gevolgen voor Deelgebied Schuilhoeve en Veldpost
HC Nieuws
03 april 2014

Streep door woningen Schuilhoeve

Telegraaf
03 april 2014

Streep door woningbouw bij Schiphol
Het gaat hier om de geplande woningbouw op de locatie Schuilhoeve, waarvan bekend is dat deze locatie zeer ongeschikt is voor woningbouw. Opgrond van geluid en milieu overbelasting, zie verderop op deze pagina

Haarlems Dagblad
online
02 april 2014

Tegenvaller bij omlegging A9 Badhoevedorp
Dit is een te verwachten en gelukkig tijdig gezette streep door de woningbouw plannen op deze locatie. Met veel trucs en kunstjes probeerde de gemeente de woningbouw te realiseren tegen beter weten in. zie verderop op deze pagina

09 janauri 2014

Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp : DSO Schuilhoeve
- Nota B&W 2013.0078528
- Beantwoording vragen nav DSO Schuilhoeve
- Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Schuilhoeve

Raadsvergadering over DSO Schuilhoeve bekijken, klik hier

Hoe bestaat het dat de Gemeente Raad instemt met woningbouw op deze zeer ongezonde lokatie ?
Tijdens het tracebesluit omlegging A9 is er bewust geen rekening gehouden met de realisatie van deze woonwijk.
Er moeten "geluidscherm woningen" gebouwd worden, met toepassing van de Krisisch en Herstelwet, om achterliggende bebouwing nog net mogelijk te maken.
Volgens het Peutz rapport Quickscan Industrie lawaai, zie hieronder op deze pagina, heest er nu al een geluid overbelasting gelijk aan Hoofddorp Noord (aan de voet van de Polderbaan).
Moet je wel bouwen aan de voet van de Aalsmeerbaan, een van de groeibanen voor Schiphol.

Dit is blijkbaar allemaal noodzakelijk omdat de Gemeenteraad heeft na gelaten het geld/kosten voor de omlegging van een rijksweg bij het Rijk neer te leggen. Nu moet Badhoevedorp het middels woningbouw op foute lokaties betalen en de toekomstige bewoners met hun gezondheid.

Het is treurig in de raadsvergadering te horen dat zij uitsluitend op plaatjes oordelen, zeg maar de verkoop brochure DSO Schuilhoeve. Tevens vraag niemand van de Raad zich af met wie er participatie plaatsvind, een paar leden van de Dorpsraad met nog geen 1000 leden van onder de 11.000 inwoners. De huidige inwoners van Badhoevedorp zullen hier echt niet gaan wonen, maar wat heeft deze belaberde participatie voor waarde voor toekomstige nieuw bewoners ?
U verantwoordelijkheid Gemeente Raad.
Dit geldt ook voor het gebrek aan insprekers, als u verzuimd te informeren en/of toe te zien op de informatie stroom richting de bewoners, kunt en hoeft u hier ook geen inbreng van te verwachten. Wel lekker makkelijk.

19 februari 2013 Nota van B&W
Hogere grenswaarden Wet geluidshinder voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
ingevolge wegverkeerslawaai en industrielawaai op geluidsgevoelige bestemminging in het bestemmingplan Badhoevedorp Lijnden-oost

Update 20 juni 2013 - Behandeling Bestemmingplan Badhoevedorp Lijnden-oost
In het nieuwe Bestemmingplan wordt de woningbouw met veel kunstgrepen mogelijk gemaakt, door met behulp van de Krisis en Herstelwet woningen als geluidscherm te bouwen, kan later de overige bouw plaatsvinden. Dus mbv de Krisis- & Herstelwet wordt eigenlijk de financiering van de omlegging mogelijkgemaakt, volgens mij is deze wet hier niet voor bedoeld.
Wel is de Raad belooft dat elke bewoner vooraf wordt geinformeerd over de geluid(over)belasting van zijn nieuwe woonomgeving een gewaarschuwd mens telt voor 2 dus ga hier NIET wonen.

Middels het artikel uit het Witte Weekblad over het Haarlemmermeerse Bos van 27 maart 2012, krijgt u een goed beeld hoe de huidige Gemeente raad over Geluidsoverlast denkt, zelfs in een Bos, laat staan in een woonwijk meer........

Dit wordt ook bevestigd door het artikel in de Hoofddorpse Courant van 19 juli 2012 Gemeente houdt pleidooi voor "bouwen met verstand", gaat een slager zijn eigen vlees beoordelen ? of is dit gewoon een fout verkoop praatje ? lees het artikel......
Geluidsgrenzen zijn vastgelegd om uw gezondheid te beschermen overschreiding dient alleen de oplossing voor een zelf gecreerd financieel probleem. (Zie ook het bijbehorende artikel HC online, klik hier....... )

Kinderen presenteren ideeen voor wijk Schuilhoeve, Witte Weekblad Buurt in beeld 14 maart 2012
Gebruikt de Gemeente en Badhoevebuurt CV nu ook al de kinderen om een positief beeld over de toekomstige (onverantwoorde) woonwijk te krijgen ?

Voor alle duidelijkheid een dubbele rij bomen staat misschien mooi groen, maar is ZEER slecht met het oog op fijnstof PM10, dus Gemeente houdt u bij u taak.

Vragen over geluidsoverlast en parkeerdichtheid
Architect presenteert concept Schuilhoeve - Witte Weekblad 28 februari 2012
Al lijkt Erik Hoogenboom als bewoner van Nieuwemeer als buitenstaander beschreven, hij is vanaf het begin bij het omlegging A9 project betrokken en heeft niet alleen vragen gesteld maar vooral zorgen geuit, omdat het plan inhoud dat er woningen gebouwt gaan worden op een geluid overbelaste lokatie, dus zeker ZEER ongezond. dit zou en kan de Gemeente niet doen.

Het lijkt ons gelet op de lokatie onwaarschijnlijk / lees onwenselijk dat hier gebouw kan en mag worden, dit door de zware geluids- en milieu belasting, zie onderstaande informatie het zgn PEUTZ rapport.

Als inwoner weten wij wat geluid van Schiphol, de snelwegen en het spoor inhouden, om u een beeld te geven het volgende voorbeeld; Als u in drukke kroeg of feestgelegenheid, de hele tijd hard moet praten met een gezelschap, doet dit niet af aan de gezelligheid en zult u dit ook niet als ergelijk of belastend ervaren. Maar als u de kroeg of feestgelegenheid verlaat valt er een symbolische last van u af als u buiten komt, herkend u dit gevoel ?. Het grote nadeel van woonomgevings geluid is dat u de omgeving moeilijk kan verlaten en u dus nooit ervaart watvoor belasting dit op u gezondheid geeft.

24 februari 2012 - Samengevat Gemeentelijk verslag; van de 2de Informatie avond 15 februari, op het Service Centrum, over het DSO Schuilhoeve, meer........ Diegene die aanwezig zijn geweest, zullen verbaast staan van de inhoud. Over de zorgen die zijn uitgesproken en het gebrek aan aandacht tav deze zorgen lees ik niets terug. Valt er dan toch echt iets te verbergen?
Deze informatie is ook na te lezen in de digitale nieuwsbrief van de Gemeente.

 

Media aandacht Deelproject Schuilhoeve

 

 

Bekijk de grote afbeelding
Bekijk de grote afbeelding

klik op de afbeelding voor een vergroting.

Omdat er op de huidige sportvelden nog geen huizen staan is hier in de MER rapportage geen rekening meegehouden, maar als u naar de rood gemarkeerde (aandacht behoevende) woningen tov het beoogde gebied kijkt (afb. links), lijkt er wel zeker sprake van een (te) zwaar geluidbelast gebied. Het witte lege gebieden net links van 301 zijn de huidge sportvelden, het beoogde Schuilhoeve woningbouw gebied. Het niet benoemde gebied tussen 201 en 301 is ontstaan door het ontbreken van woningen en bevat uitsluitend bedrijven. Maar ook hier staat woningbouw gepland.

Aan de hand van de hierboven afgebeelde risico contouren kaart Schiphol (rechts) kunt u na het lezen van de opmerkingen uit het artikel (Witte Weekblad 11 okt. 2011) en de vragen tijdens de Eerste participatieavond zelf oordelen, hoe de situatie ervoor staat.

Via onderstaande link kunt u de bron site bezoeken waar de risico contouren van Schiphol kaart terug te vinden is, middels vinkjes kunt u verschillende kaart lagen activeren en/of uitzetten. http://geoservice.pbl.nl/website/flexviewer/index.html?config=cfg/CLO_Schiphol.xml

Start bijeenkomst DSO Schuilhoeve 21 september 2011:

Woensdag 21 september organiseert Badhoevebuurt CV (Bohemen en AM) een particpatiebijeenkomst in het kader van de uitwerking van het stedenbouwkundig plan van Schuilhoeve, de nieuwe woonbuurt aan de oostzijde van Badhoevedorp. Omwonenden en belangstellenden kunnen die avond wensen en ideeen inbrengen. Wensen en ideeen die waar mogelijk worden verwerkt in het plan, ook wel definitief stedenbouwkundig ontwerp (DSO) genoemd. Wilt u meedenken? Meld u dan aan. meer........ (Gemeentelijke website) Bekijk de informatie drie luik van "Het Dorp" klik hier

Geluidsonderzoek Peutz Schuilhoeve gebied 09 mei 2011: d.d. 27 oktober 2011

Op grond van het feit dat er in een openbare brief van de Gemeente (Zienswijze tav OTB omlegging A9 ) gerefereerd wordt aan het Peutz rapport is het van belang dat u deze informatie ook kunt na lezen.