FIETS-/VOETPAD DIJKLICHAAM A9 / GOLFBAAN & FIETSTUNNEL DOOR DE LUS A9

Fietsverbinding door de lus A9 / A4

Fietsverbinding door de lus A9 A4
Ga met u muis over de afbeelding ter verduidelijking van dit project deel

Oktober 2019 - Stand van zaken fietstunnel door de lus
Via een buurtbewoner, werd ik gewezen op de vermelding van de planning voor realisatie van het fietspad door de lus, dit staat in de planning voor 2020 Lente. klik hier voor meer info....


Waarom het pad in een lus tussen "bestaande bosje" en "Beplanting RWS" door moet en niet onder het "bestaande bosje" langs is voor mij een vraag teken, maar misschien komt hier nog duidelijkheid over. Onderlangs rechtdoor:

    • Maakt overzichtelijk en veiliger
    • Doorkruist bossages niet, waardoor een een groter geheel ontstaat
    • Is korter en sneller
    • Kost minder bomenkap
     .

Juni 2017 - Stand van zaken fietstunnel door de lus
Het heeft even geduurt en was bijna niet meer verwacht, maar als een toef bij het klaverjassen heeft RWS de door de wethouder beloofde tunnel gerealiseerd. Of deze ooit functioneel zal worden gebruikt, hangt er vanaf of het ook en eerder beloofde fietspad langs de Golfbaan gerealiseerd wordt, hiervoor liggen de finacieen beschikbaar en zijn er ondanks de gewijzigde situatie nog steeds mooie plannen en ideeen dit pad te realiseren.

Hieronder ziet u een paar foto's van de tunnel bij punt A

Feb. 2017 - Stand van zaken fietstunnel door de lus
Het project het fietstunneltje A waar de wethouder met grote spoed toestemming van de Gem. raad en geld voor moest vrijmaken, lijkt in de vergetelheid geraakt, alle werkzaamheden op die locatie ten spijt. Er is nog helemaal NIETS te zien die op voorbereidingen lijken. Wat niet geldt voor de dijklichaam (op- / afrit) zelf hier wordt hard aan gewerkt.

Misschien wordt het allemaal weer uitgesteld omdat er nu gedacht en werkt wordt aan de voorbereidingen om de Oude Haagseweg door te trekken naar het HOV knooppunt op Schiphol Noord en o ja hiervoor moet ook het Oude Haagseweg viaduct vervangen worden. En komt de functie van het recent vernieuwde HOV viaduct over de A9 ook ter discussie. Regeren is toch vooruit zien, dit geldt blijkbaar niet in deze regio?

-----

Dit project maakt volgens het Masterplan Omlegging A9 eigenlijk deel uit van dit plan, maar er is "vergeten" dit mee te nemen, waardoor er opnieuw gelden gezocht moeten worden voor realisatie van dit deel.

Bekijk de Masterplan plankaart waarop deze verbindingen al ingetekend stonden, klik hier

Omdat tijdens de werkzaamheden omlegging A9, aan de afrit A9 vanuit richting Amstelveen naar Amsterdam, gewerkt wordt, is het de bedoeling gelijk de fietstunnel bij A aan te leggen.
De wethouder heeft tijdens een ingelaste raadsvergadering dd 29 oktober 2015 de raad gevraagd in te stemmen voor het bedrag van 1 miljoen als aanvulling op gelden die hij van de Stadsregio en RWS beschikbaar heeft gekregen om de vergeten tunnel als nog te kunnen realiseren.
Het Raadsvoorstel 2015.0044337 behorende bij deze raadsvergadering bekijken, klik hier

Wij hebben ook nog grote vraagtekens bij de in het Masterplan beloofde ecologische verbinding door de lus A4/A9, hier ziet u op de pagina van het Raadsvoorstel ook aanvullende informatie over.

De vraagtekens die in relatie tot dit voorstel rijsen hebben wij geprobeerd onder de aandacht te brengen van de raad tijdens onze inspraak actie 29 oktober.

De raad heeft onder door de wethouder opgeworpen tijdsdruk ingestemd met de financiele bijdrage aan het fietstunneltje A, maar hoe het met de realisatie van de punten B, C en D zit is nog niet geheel duidelijk. Dit kan/zal ook pas gerealiseerd kunnen worden na oplevering van de omlegging.

De aandacht voor het vervolg vanaf punt E het geplande fiets- / voetpad over het Dijklichaam langs de Golfbaan en A9, heeft er toe geleid dat er een extra sessie beloofd is om de raad te informeren over de plannen tav deze fiets- / voetverbinding.

Wilt u meer weten over de stand van zaken van deze fiets- / voetverbinding , klik dan hier.

Fietstunnel door de lus A9
Tijdens de behandeling van het Bestemmingplan Badhoevedorp is door Badhoevedorp de wens geuit een fiets-/voetverbinding door de onderdoorgang door de lus A9 te realiseren. Omdat de noodzakelijk beoogde tunnel binnen het bestemmingplan Nieuwemeer uitkomt hebben wij ons ook gebogen over dit plan. Wij zijn hierbij betrokken na inspraak bij behandeling van dit plan en op nadrukkelijk verzoek van toenmalig verantwoordelijk wethouder C. Loggen.
Wij zijn van mening dat de realisatie en noodzakelijk gemeentelijke investering voor deze fiets- voetgangers tunnel alleen functioneel en wenselijk is in combinatie met het beoogde fietspad over het Dijklichaam. Via deze weg wordt ook de noodzakelijke korte verbinding van het grootschalig recreatief groen gewaarborgd. Dit laatste wordt wettelijk noodzakelijk omdat het aantal inwoners in Badhoevedorp de grens van 12000/15000 gaat overschrijden. Mocht het fiets-/voetpad over het Dijklichaam niet gerealiseerd (kunnen) worden dan komt de functie en noodzaak van de beoogde tunnel ook te vervallen. Er ontstaat dan geen afstands voordeel voor fietsers en zullen deze beter de bestaande routes blijven volgen.

Bij het ontbreken van het vervolg vanaf E, moet je of via de oude haagseweg naar de Nieuwemeerdijk --------- in onderstaande afbeelding, of via het HOV viaduct thv 1 naar de Schipholweg.
De korste,geplande, financieel gedekte, in het BP Nieuwemeer vastgelegde en technisch realiseerbare route is, zoals te zien de
------------ route, klik hier voor meer informatie over dit deel van het project.
Niet onbelangrijk voor de ontwikkelingen in en rond Badhoevedorp is dat met deze verbinding het Grootschalig recreatief Groen (Amsterdamse Bos) ook binnen bereik van Badhoevedorp komt.

Onze visie Noodzaak en nut van een robuuste doorgaande recreatieve en ecologische AS inclusief fietsvoetpad door de knoop, tussen A9 en golfbaan naar het Amsterdamse Bos! - Groene-AS