Beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan
Ringvaart en Ringdijk Haarlemmermeer’


Beste buurt en Ringdijk bewoners,

Onderstaand plan ligt vanaf 21 december 2020 ter inzage en inspraak dit heeft als aanvulling op het geldende BP nog al wat punten die voor u als bewoner van belang kunnen zijn, maar zeker ook zeer interesant als is het maar om te zien waar en hoe de gemeente denkt om te moeten gaan met de Ringdijk en Ringvaart. Mogelijk begrijpt u daarmee en/of geeft het u inzicht in een aantal maatregelen en plannen.

Gemeenteblad van Haarlemmermeer
Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek
18-12-2020 09:00 Haarlemmermeer Gemeenteblad 2020, 335027 Overige overheidsinformatie

Link naar het officiele plan, klik hier

Onderstaande informatie is gelijk aan en overgenomen van boven gelinkte officiele site, maar ivm de soms beperkte beschikbaarheid heb ik het e.e.a. overgenomen met onbeperkte houd- & beschikbaarbaarheid

Concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan Ringvaart en Ringdijk Haarlemmermeer’

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat zij op 8 december 2020 het concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan ringvaart en ringdijk Haarlemmermeer’ hebben vastgesteld.

Het concept beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan heeft tot doel een gewenste uitstraling van zowel bebouwing als buitenruimte van de ringdijk en ringvaart te borgen. Het beeldkwaliteitsplan wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Haarlemmermeer. De welstandscommissie beoordeelt bouwplannen op basis van het beeldkwaliteitsplan.

Inzien

Het concept beeldkwaliteitsplan en het besluit tot vaststelling van het concept beeldkwaliteitsplan kunt u raadplegen op deze site.

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn deze dagelijks in te zien van 9 -17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900 – 1852.

Het is niet uit te sluiten dat wegens maatregelen in verband met het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De terinzagelegging begint op 21 december 2020 en duurt zes weken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het concept beeldkwaliteitsplan zowel schriftelijk als mondeling voren brengen.

  • Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.
  • Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor).

Een beeldkwaliteitsplan is een beleidsregel. Tegen een beleidsregel is na vaststelling door de gemeenteraad geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

 

 

naar boven